Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu.

Hrobové místo pro zřízení hrobu se pronajímá na dobu 15 let.

V případě úmrtí nájemce zaniká smluvní vztah o nájmu dnem úmrtí. Dědické řízení týkající se hrobového zařízení se řídí obecně platnými předpisy. Převod nájemního práva nebo jeho rozšíření je možné pouze písemnou formou, tedy změnou nájemní smlouvy.

Nájemce hrobového místa je povinen ve lhůtě do 1 měsíce od vzniku událostí, správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

Nájemce hrobového místa může zpopelněné lidské ostatky uložit na pronajaté hrobové místo sám pouze v případě, že jsou ukládány do schrány na tomto hrobovém místě, a nedochází k odrkytí krycí desky nebo k odkryvu zeminy. Ve všech ostatních případech je nutné vyžádat povolení provozovatele pohřebiště.

Není dovoleno hrobové zařízení zřizovat, rekonstruovat či jakkoli stavebně upravovat bez písemného souhlasu provozovatele pohřebiště.